Join Our Facebook


Facebook Admin LITING FAMILY


Group Facebook LITING FAMILY
Statistik Pengunjung

- Selamat datang di website Ikatan Sanak Keluarga Liting -

PostHeaderIcon AD/ART

Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga

Yayasan Keluarga

No: 54

 

Pada hari ini, hari senin tanggal dua puluh empat Oktober seribu sembilan ratus enam puluh ( 24-10-1960).

 

Maka menghadap di hadapan saya, Sie Poe Tjhiang, atas kekuatan penetapan menteri kehakiman tertanggal enam belas agustus seribu sembilan ratus enam puluh nomor J.A. 7/6/12—pengganti dari Tan Thing Kie, notaris di Palembang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut dan telah dikenal oleh saya, notaris

 

I. Tuan ANIMAN ACHYAT, Letnan Kolonel, Tentara Nasional Indonesia, tinggal di

Palembang, jalan Diponegoro no 27;

II. Tuan HAJI ZAINAL ARIFIN, Wakil Pusat Pimpinan Muhammaddiyah Daerah Palembang Bangka, tinggal di Palembang, jalan Renten 1051;

III. Tuan MUHAMMAD ZACHRI, pegawai Dinas Sosial Daerah, tinggal di Palembang, jalan Kepandean 20;

IV. Tuan Meester MUHAMMAD SJAMSUDDIN UMAR, Penasehat Hukum Stanvac, tinggal di Palembang, Jalan Kenten E-35, menurut keterangannya dalam hal ini menjalani:

a. untuk diri sendiri ;

b. atas kekuatan kuasa termuat dalam surat kuasa di bawah tangan tertanggal lima belas september seribu sembilan ratus enam puluh dan yang dilekatkan dengan surat asli akte ini, selaku wakil dari dan karena itu bertindak untuk dan atas nama tuan-tuan :

1. Abdul Malik, pegawai N.V Percetakan Rambang, tinggal di Palembang, lorong cempaka dalam ;

2. Boedenani, Guru P.G.A.L, tinggal di Palembang, lorong Cempaka Dalam 123

c. atas kekuatan kuasa termuat dalam surat kuasa di bawah tangan tertanggal satu  Oktober seribu sembilan ratus enam puluh dan yang dilekatkan dengan asli surat akte ini, selaku wakil dari dan karena itu bertindak untuk dan atas nama tuan Abdul Djalil Haris, partikulir, tinggal di Jakarta, Jalan Tanah Abang Barat 108.

 

Para penghadap masing-masing telah dikenalkan kepada saya, notaris oleh dua orang teman penghadapnya yang lain, sebagai saksi-saksi yang memperkenalkan. Para penghadap menerangkan di dalam surat akte ini telah menyendirikan dan memisahkan uang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah), uang yang mana dipergunakan dan diperuntukkan untuk mendirikan suatu yayasan. Yang didirikan dengan aturan-aturan atau anggaran dasar seperti di bawah ini :

 

Pasal 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN


Yayasan ini bernama : ”YAYASAN KELUARGA” dan berkedudukan di Palembang dengan perwakilan-perwakilan di empat-tempat yang dipandang perlu oleh Dewan Pengurus

 

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

 

Yayasan bermaksud dan bertujuan :

- membantu para anggota dan organisasi Ikatan Sanak Keluarga dalam menuntut pelajarannya di sekolah dengan cara memberikan bea siswa, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengurus dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 3

WAKTU

 

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan bermulai pada hari ini.

 

Pasal 4

KEKAYAAN


 1. Untuk pertama kalinya yayasan mempunyai kekayaan berupa uang tunai sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang telah disendirikan dan selanjutnya kekayaan diperoleh dari :
  1. sokongan berkala dari para anggota Ikatan Sanak Keluarga;
  2. sokongan dari para dermawan dan lain-lainnya yang tidak mengikat;
  3. penghasilan dari usaha-usaha yayasan yang sah.
 2. Uang yayasan yang tidak segera dibutuhkan untuk keperluan yayasan, ditabung dalam suatu bank atau dicarikan laba dengan cara yang ditentukan oleh Dewan Pengurus.

 

Pasal 5

DEWAN PENGURUS


 1. Yayasan ini diurus oleh satu Dewan Pengurus yang terdiri atas sedikit-dikitnya lima orang dan sebanyak-banyaknya sebelas orang di antaranya harus ada seorang Ketua Umum, Wakil Ketua, Panitera, Bendahara, bila perlu dibantu oleh beberapa orang pembantu. Anggota-anggota Dewan Pengurus harus berwarga negara Indonesia
 2. Dewan Pengurus berhak untuk mengangkat satu atau beberapa orang Penasehat dan Pelindung Yayasan.
 3. Untuk pertama kalinya Dewan Pengurus terdiri dari :

Ketua Umum : tuan Animan Achyat

Wakil Ketua : tuan Haji Zainal Arifin

Panitera : tuan Muhammad Zachri

Bendahara : tuan Abdul Malik

Para Pembantu : tuan-tuan Mr Muhammad Sjamsuddin Umar, Abdul Djalil Haris dan Boedenani

 

Pasal 6

KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN DEWAN PENGURUS


 1. Dewan pengurus berkewajiban mengusahakan tercapainya maksud dan tujuan yayasan sebagai yang diuraikan dalam pasal 2 tersebut di atas dan memelihara kekayaan yayasan sebaik-baiknya.
 2. Dewan Pengurus mewakili yayasan di hadapan dan di luar pengadilan dalam segala kejadian dan tentang segala hal serta berhak untuk mengikat yayasan dengan pihak lain atau sebaliknya dan di dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengurus berhak untuk melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, satu dan lain dengan tidak terbatas.
 3. Dewan Pengurus berhak/berwajib mengatur segala hal yang Belem atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar yayasan dan seperlunya membuat peraturan-peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk yayasan.
 4. Peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan tersebut di atas yang mungkin diadakan oleh Dewan Pengurus, tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan atau Undang-undang.

 

Pasal 7

KEANGGOTAAN PENGURUS


 1. Keanggotaan Dewan Pengurus berakhir :

a. bilamana seorang anggota meninggal dunia;

b. bilamana seorang anggota Dewan Pengurus ditaroh di bawah pengampunan;

c. atas permintaan seorang anggota sendiri , hal mana harus disetujui oleh Dewan Pengurus;

d. bilamana seorang anggota Dewan Pengurus diberhentikan/ dipecat dari jabatannya atas kekuasaan keputusan rapat Dewan Pengurus , keputusan mana harus disetujui oleh sedikit-dikitnya dua pertiga jumlah anggota Dewan Pengurus yang hadir pada rapat itu.

 1. Bilamana terdapat lowongan dalam susunan Dewan Pengurus, maka Dewan Pengurus sendiri berhak mengisi lowongan tersebut jika dianggapnya perlu, hal ini akan lebih lanjut diatur dalam peraturan Rumah Tangga.

 

Pasal 8

PENGURUS HARIAN


 1. Pengurus Harian membantu Dewan Pengurus dalam pekerjaan sehari-hari dan terdiri dari ketua atau wakil ketua dan penulis; semua surat yang keluar harus ditandatangani oleh Pengurus Harian ini, kecuali dalam hal penerimaan dan/ atau pengeluaran uang, dalam hal mana bendahara harus turut menandatanganinya.

Jika perlu Pengurus Harian dapat mengangkat beberapa pegawai dengan mendapat gaji tertentu, sesuai dengan kemampuan yayasan.

 1. Pengurus Harian diwajibkan melakukan segala keputusan yang diambil oleh Dewan Pengurus dan dalam menjalankan tugasnya, Pengurus Harian ini bertanggung jawab penuh kepada Dewan Pengurus.
 2. Di luar lingkungan yayasan Pengurus Harian mewakili Dewan Pengurus dan berhak juga untuk melakukan tindakan mengenai pengurusan/atau pemilikan, tindakan mana mengikat yayasan, asal saja tidak menyimpang dari Anggaran Dasar ini, dan lagi dengan ketentuan-ketentuan, bahwa untuk meminjam uang, memperoleh, mengasingkan atau memberatkan harta tetap dari yayasan, menggadaikan barang-barang bergerak dari yayasan, mengikat yayasan sebagai penanggung, maka Pengurus Harian harus mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari Dewan Pengurus.

 

Pasal 9

RAPAT DEWAN PENGURUS


 1. Dewan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun dan apabila dipandang perlu dapat diadakan setiap waktu oleh ketua atau atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya satu pertiga dari jumlah anggota Dewan Pengurus.
 2. Semua rapat anggota Dewan Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum dan jikalau Ketua Umum tidak hadir, oleh Wakil Ketua.
 3. Anggota Dewan Pengurus masing-masing mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.
 4. Dengan tidak mengurangi apa yang tersebut dalam pasal 11 Anggaran Dasar ini maka :

a. Rapat Dewan Pengurus hanya dianggap sah, bila sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Dewan Pengurus menghadiri rapat itu.

b. Jika jumlah anggota yang harus hadir ini tidak cukup, maka setelah lewat seminggu , akan tetapi dalam minggu setelah rapat pertama, boleh diadakan rapat yang kedua, dalam rapt mana dapat diambil keputusan keputusan yang sah dengan tidak mengingat jumlah anggota Dewan Pengurus yang hadir dalam rapat ini.

c. Semua keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa, jika pemungutan suara menghasilkan jumlah yang sama banyaknya, maka keputusan terletak dalam tangan ketua rapat.

 

Pasal 10


 1. Tahun buku yayasan tiap-tiap tahun dimulai pada tanggal satu Januari dan berjalan sampai akhir bulan Desember.Buku buku ditutup pada akhir bulan Desember setiap tahun, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh)
 1. Dari buku-buku itu dengan selekas mungkin, selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya dibuat suatu neraca perhitungan dari kekayaan yayasan, termasuk pendapatan dan pengeluaran dari yayasan, perhitungan mana setelah disetujui dan ditandatangani sebagai pengesahan oleh dan dalam suatu rapat Dewan Pengurus, harus disediakan di kantor yayasan, untuk diketahui dan/atau diperiksa oleh yang berkepentingan.
 2. Pengurus Harian diwajibkan membuat laporan tahunan dari segala pekerjaan yang ditugaskan kepadanya dan telah diselesaikan dalam tahun yang bersangkutan , laporan mana bersama sama dengan perhitungan tersebut di atas harus disediakan di kantor yayasan.

 

Pasal 11

PERUBAHAN /TAMBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN YAYASAN


 1. Untuk merubah atau menambah Anggaran Dasar ini atau membubarkan yayasan, maka keputusan hanya sah jira diambil dalam statu rapat Dewan Pengurus dan usul yang berkenaan disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah suara yang hadir dan dikeluarkan dengan sah.
 2. Apabila pada rapat pertama tidak semua anggota hadir , maka diadakan rapat kedua secepat-cepatnya dua minggu tetapi selambat-lambatnya satu bulan estela rapat pertama. Dalam rapat kedua ini dapat diambil keputusan yang sah dengan tidak mengindahkan jumlah anggota Dewan pengurus yang hadir, asal saja usul yang berkenaan disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah suara yang hadir dan dikeluarkan dengan sah.
 3. Perubahan mengenai maksud dan tujuan sebagaimana diuraikan dalam pasal 2 Anggaran Dasar ini, tidak dapat diadakan, terkecuali apabila perubahan ini hanya mengenai susunan-susunan perkataan belaka, tanpa mempengaruhi maksud asalnya, atau bilamana maksud dan tujuan tersebut diperluas.

 

Pasal 12

CARA MENGGUNAKAN SISA UANG


Jika yayasan ini dibubarkan, maka estela hutang piutang dipenuhi, sisa kekayaan diserahkan kepada badan atau himpunan yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus dengan memperhatikan tujuan yayasan.

 

Pasal 13


Segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini maupun dalam aturan rumah tangga atau peraturan-peraturan khusus dan lain, akan diputuskan oleh Dewan Pengurus.

Keputusan-keputusan ini tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar yayasan.

 

Pasal 14


- Tentang segala hal yang timbul sebagai akibat dari surat akte ini, pihak-pihak telah memilih tempat tinggal kediaman yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri di Palembang. Maka dari apa yang tersebut di atas. Dibikin dan diperbuat surat akte ini tertulis, dibaca dan ditandatangani di Palembang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut pada permulaan surat akte ini, di hadapan tuan Muzir Ibrahim dan Nyonya Warsiti Agus Sulaiman keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi.

- Surat akte ini, setelah dibacakan ileh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

- Dibikin dengan empat coretan, enam coretan serta gantian dan sembilan tambahan. Akte ini ditandatangani oleh :

- ANIMAN ACHYAT - HAJI ZAINAL ARIFIN - MUHAMMAD ZACHRI MUHAMMAD SJAMSUDDIN UMAR - MUZIR IBRAHIM

WARSITI AGUS SULAIMAN - SIE PHO TJHIANG -

Diberikan sebagai salinan.

 


Anggaran Dasar Organisasi Sanak Keluarga

Mukaddimah :

Dengan mengingat bahwa nasib beberapa golongan tidak bergantung pada golongan atau bangsa lain, melainkan tergantung pada kesanggupan serta usaha yang berada dalam diri sendiri. Mengingat bahwa peninggalan yang paling berharga untuk generasi yang akan datang adalah ilmu yang bermanfaat maka dengan ikhlas kami membentuk suatu organisasi yang tujuannya untuk menaikkan derajad keluarga dan bangsa, sesuai dengan cita-cita kami, yang anggaran dasarnya kami susun sebagai berikut:

 

Pasal 1

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

 

Organisasi ini dinamakan Ikatan Sanak Keluarga, dengan kependekan I.S.K. Berkedudukan di Palembang, dan mempunyai KOMISARIAT di mana perlu, untuk waktu 30 tahun, sesudah diakui sebagai badan hukum.

 

Pasal 2

AZAS DAN TUJUAN

 

Azas dari ISK ini adalah kesosialan dan kolektip (gotong royong). Tujuannya ialah mencapai kesejahteraan anggota-anggotanya dalam kehidupan dinia dan akhirat.

 

Pasal 3

USAHA


 1. Mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran para anggota serta para anggota keluarganya dalam arti kata yang seluas-luasnya.
 2. Mengusahakan perbaikan nasib dan kehidupan para anggotanya dengan segala usa yang halal.
 3. Memelihara keselamatan dan kesejahteraan para anggotanya serta anggota keluarganya menjadi keputusan bersama.

 

Pasal 4

KEANGGOTAAN


Keanggotaan terdiri dari warga negara Indonesia yang terbagi atas :

 1. Sanak keluarga dan anggota-anggota keluarganya
 2. Orang-orang yang menyetujui organisasi ini a dan b dengan syarat bersedia mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan-peraturan lanilla yang menjadi keputusan bersama.

Keanggotaan hilang karena:

 1. Minta berhenti sendiri
 2. Diberhentikan oleh pengurus sebab tidak mengindahkan lagi kewajibannya sebagai anggota.
 3. Meninggal dunia.

Anggota yang diberhentikan menurut ayat 2, dapat memuela diri di dalam kongres.

 

Pasal 5

KEUANGAN


Keuangan didapat dari:

 1. Iuran anggota-anggota, derma, sokongan, bantuan, dan hadiah-hadiah yang halal.
 2. Usaha-usaha lain yang sah.

 

Pasal 6

ORGANISASI


ISK berbentuk kesatuan, terdiri tiga badan:

 1. Badan Pendidikan Keluarga
 2. Badan Sosial Keluarga
 3. Badan Usaha Keluarga

 

Pasal 7

PIMPINAN


Pimpinan organisasi ini dilaksanakan oleh pusat pimpinan dan dibantu oleh komisaris-komisaris daerah.


KOMISARIS DAERAH diadakan di suatu daerah dimana terdapat banyak anggota, dipilih dari dan oleh anggota setempat dan disahkan oleh pusat pimpinan.

 

Di samping pusat pimpinan diadakan DEWAN PENGURUS untuk mengawasi dan memberi nasehat atas pekerjaan pusat pimpinan. Pusat pimpinan melakukan tugas sehari-hari dan mewakili organisasi di luar dan di dalam pengadilan.

 

Pasal 8

SIDANG ANGGOTA UMUM

 

Sidang anggota umum dinamakan Kongres adalah sebagai badan tertinggi dalam organisasi. Diadakan dua tahun sekali. Di mana keadaan tidak mengizinkan Pusat Pimpinan dapat menyimpang dari ketentuan ini. Kongres dapat juga diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota. Dalam sidang ini tiap-tiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sebelum diadakan sidang terlebih dahulu diadakan undangan resmi, yang harus dikirimkan selambat-lambatnya 14 hari sebelum kongres hadir. Pusat pimpinan memberikan pertanggungan jawab tentang organisasi dan keuangan kepada kongres.

1. SIDANG PUSAT PIMPINAN

Dapat diadakan setiap waktu dimana perlu bila dihadiri seperdua dari jumlah pengurus pusat pumpinan. Kalau sidang tidak tercapai, rapat dapat diadakan dalam tempo 7 hari sesudahnya dengan acara yang sama dan dapatdilangsungkan dengan tidak memandang jumlah yang hadir.

2. SIDANG DEWAN PENGAWAS

Dapat diadakan di mana perlu.

3. SIDANG GABUNGAN

Diadakan antara pusat pimpinan, komisaris-komisaris dan Dewan Pengawas, sebagai ganti dari pada kongres selama kongres belum diadakan. Putusan sidang gabungan dapat berlaku sampai ada keputusan lain dalam kongres berikutnya.

HAL-HAL LAIN

1. Ikatan Sanak Keluarga ini tidak terikat oleh sesuatu aliran politik.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam A.R.T

 

Pasal 10

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

 

Perubahan anggaran dasar harus diputuskan kongres, yang diadakan khusus untuk perubahan yang dimaksud, dan dianggap sah bila didukung oleh dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.

 

Pasal 11

PEMBUBARAN


 1. Sebelum waktunya ISK ini dapat dibubarkan bilamana anggotanya tinggal 5 orang.
 2. Kalau dikehendaki oleh kongres yang diadakan khusus untuk pembubaran itu dengan mendapat suara dua pertiga dari suara yang hadir.
 3. Bilamana ISK ini dibubarkan, maka kekayaannya diserahkan kepada perkumpulan yang sama tujuannya dan yang ditentukan oleh kongres yang terakhir itu.

 

Pasal 12


Anggaran dasar ini disahkan oleh kongres yang ke-2 pada tanggal31 Maret 1960 di Palembang.

 

Salinan Akta Yayasan Keluarga ini disalin kembali sesuai aslinya dan disesuaikan dengan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan

 

 
Jam
Kalender
September 2018
MTWTFSS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Tinggalkan Pesan
ShoutMix chat widget
Hit Counter